• Jezu, chcę cierpieć, cierpieć dla Ciebie. Zawsze z modlitwą na ustach. Często upada, kto często podejmuje postanowienia. A co dzieje się z kimś, kto postanawia rzadko?

 • Nie robiłam często postanowień, ale i żadnego nigdy nie dotrzymałam, grzeszyłam na wszelkie sposoby, codziennie prosiłam Jezusa o cierpienie, o dużo cierpienia.

 • Od czasu, kiedy mama obudziła we mnie marzenia o Niebie, zawsze, nawet kiedy grzeszyłam, gorąco go pragnęłam i gdyby Jezus pozwolił mi wybierać, wolałabym uwolnić się od ciała i odlecieć do Nieba.

 • W tym samym roku pojawiło się we mnie inne pragnienie: czułam, jak rośnie we mnie pragnienie kochania Jezusa Ukrzyżowanego, a zarazem cierpienia i pomagania Jezusowi w Jego Męce.

 • Źle robi mi to, że jestem tak daleko od Najświętszego Sakramentu.

 • Chcę podążać za Tobą za cenę cierpienia i chcę tego gorąco; nie, Jezu, nie chcę więcej męczyć Cię swoim letnim postępowaniem, jak do tej pory; musiało to budzić w Tobie niesmak.

 • Nosiłam pierścionek; i ten zdjęłam i odtąd nic już nie miałam.

 • Zdaję się na Ciebie, mój Boże. Wszystkie moje dążenia, wszystkie uczucia będą dla Ciebie.

 • Czuję się słaba, Jezu, ale z Twoją pomocą, mam nadzieję, zdołam żyć inaczej, to znaczy bliżej Ciebie.

 • Nieraz zastanawiałyśmy się nad moimi grzechami i nad moją niewdzięcznością dla Jezusa i zaczynałyśmy obie płakać.

 • Każdego wieczoru, ledwie wyszłam ze szkoły, szłam do domu, zamykałam się w pokoju i klęcząc odmawiałam cały Różaniec, a w nocy nieraz wstawałam na jakiś kwadrans i polecałam Jezusowi moją biedną duszę.

 • Trzy, cztery razy w tygodniu przystępowałam do Komunii Świętej i Jezus przychodził, chociaż byłam taka niedobra, był ze mną, mówił mi tyle rzeczy.

 • Pamiętaj, że cenną biżuterią, która upiększa oblubienicę ukrzyżowanego Króla, mogą być tylko ciernie i krzyż.

 • Codziennie odwiedzać Pana Jezusa w Sakramencie i mówić do Niego bardziej sercem, niż językiem.

 • Ze wszystkich sił pracować nad tym, by nie prowadzić rozmów na tematy obojętne, a tylko o sprawach Nieba.

 • Nie pragnęłam niczego więcej: codziennie dostawałam dziesiątkę i codziennie słuchałam objaśnień kolejnego momentu Męki.

 • Gemmo, ileż dostałaś od Jezusa!

 • Pamiętajmy, że jesteśmy niczym, Bóg jest wszystkim, Bóg jest naszym Stwórcą, wszystko, co mamy, mamy od Boga.

 • Widziałam, jak bardzo jestem niewdzięczna wobec mego Boga i jak strasznymi grzechami cała jestem pokryta.

 • Wychowawczyni często mówiła na mnie „Pyszna".

 • Nieraz w ciągu dnia popadałam w pychę, zanim się spostrzegłam.

 • Gemmo, należysz do Jezusa; powinnaś być cała Jego. Bądź dobra: Jezus jest z ciebie zadowolony, ale bardzo potrzebujesz pomocy. Rozważanie Męki Pańskiej ma być dla ciebie czymś najdroższym.

 • Za każdym razem, kiedy bije zegar, trzy razy powtórzę: O mój Jezu, miłosierdzia.

 • Najgorsza ze wszystkich byłam zawsze ja, któż może wiedzieć, jaki rachunek muszę zdać Panu za zły przykład, jaki dawałam rodzeństwu i znajomym!

 • Często będę odwiedzać Jezusa w Najświętszym Sakramencie, zwłaszcza wtedy, kiedy będę smutna.

Czarny Szkaplerz Męki Pańskiej

Aktualności

05.05.2021

Zapraszamy. Link do transmisji: http://www.pasjoniscirawamazowiecka.pl/transmisja/ Święta Gemma żyje! Pasjoniści - Centrum Promocji Duchowości...

05.05.2021

Zapowiedzi

01.05.2021

Publikujemy listę miejscowości, z których w ostatnim czasie najczęściej odwiedzaliście naszą stronę: 1. Warszawa 2. Wrocław 3. Katowice 4. Kraków...

Statut Bractwa Czarnego Szkaplerza

STATUT PRYWATNEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH

„BRACTWO CZARNEGO SZKAPLERZA”

po zmianach zatwierdzonych przez władze zakonne pasjonistów 3 czerwca 2020 roku

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Bractwo Czarnego Szkaplerza” Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa - w dalszych postanowieniach Statutu zwane Sto­warzy­szeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „Bractwo Szkaplerzne”.
 3. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem wiernych, zawiązanym dla szerzenia kultu Męki Pańskiej – Memoria Passionis - i duchowości św. Pawła od Krzyża. Członkowie czy­nią to – jako żyjący w świecie i uczestniczący w duchowości, apostolacie i misji Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa – przez  modlitwę – także za zmarłych – i dążenie do chrześcijańskiej doskonałości na sposób właściwy swemu powo­łaniu. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w dob­rach du­chowych Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa.
 4. Stowarzyszenie ma charakter prywatnego stowarzyszenia wiernych i działa w oparciu o postanowienia Kodeksu Prawa Kanonicznego - w szczególności kan. 299, 303, 304 i 310 oraz kan. 321-326.
 5. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci z nazwą „STOWARZYSZENIE BRACTWA CZARNEGO SZKAPLERZA” i wizerunkiem Godła Zgromadzenia­ Męki Jezusa Chrystusa – białego krzyża z sercem i napisem : JESU XPI PAS­SIO, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Głównymi patronami Stowarzyszenia są: św. Paweł od Krzyża, św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej i św. Gemma Galgani. Patronami Stowarzyszenia są wszyscy Święci i Błogosławieni Rodziny Pasjonistowskiej.
 7.  Siedzibą główną Stowarzyszenia jest siedziba Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. św. Gemmy Galgani (ul. ks. Ignacego Skorupki 3, 96-200 Rawa Mazowiecka).
 8. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji swoich celów, Stowarzyszenie może posiadać erygowane przy poszczególnych Domach Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa sekcje, tworzone, z poszano­waniem przepisów prawa kościelnego, przy poszczególnych para­fiach na te­renie Rzeczy­pospolitej Polskiej, także nie należących do Zgroma­dzenia Męki Jezusa Chrystusa. W tych przypadkach potrzebna jest każ­dorazowo zgoda Ordynariusza miejsca.
 9. Stowarzyszenie nie posiada osobowo­ści prawnej i dlatego działa w ramach wskazanej kościelnej osoby prawnej, pozostając jednak organizacją kościelną w rozumieniu art. 34 ust. 1-2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Stowarzyszenie może, na wniosek Przełożonego Prowincji Polskiej Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa,  ubiegać się o osobowość prawną w Kościele katolic­kim na mocy kan. 312 i 322 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA

 

 1. Celem głównym Stowarzyszenia jest niesienie pomocy swoim członkom żyją­cym w świecie w dążeniu do chrześcijańskiej doskonało­ści, zgodnie z ducho­wością Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa.
 2. Celem równorzędnym Stowarzyszenia jest także szerzenie kultu Męki Pań­skiej oraz modlitewna pomoc duszom zmarłych przebywającym w czyśćcu.
 3. Stowarzyszenie, będące wspólnotą duchową, przenika i scala troska o zbawie­nie nie tylko jego członków, ale także środowiska ich życia, parafii, oj­czyzny i świata. Członkowie Stowarzyszenia wszystkie czynności życia co­dziennego przepajają duchem codziennej modlitwy i włączają to wszystko w dzieło odkupienia, na wzór Chrystusa cierpiącego na krzyżu.

 

ROZDZIAŁ III

ERYGOWANIE SEKCJI

 

 1. Prawo do erygowania poszczególnych sekcji Stowarzyszenia przysługuje Przełożonemu Prowincji Polskiej Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, który ma prawo do delegowania swych uprawnień w tym zakresie Promotorowi  Stowarzyszenia.

W przypadku erygowania sekcji Stowarzyszenia przy parafii lub przy innym duszpa­sterskim ośrodku nienależącym do Zgromadzenia Męki Jezusa Chry­stusa, zgodę winien wyrazić Ordynariusz miejsca. Wówczas to, aktu erygo­wania dokonuje Przełożony Prowincji. 

 

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ

 

 1. Głównymi uroczystościami Stowarzyszenia są:
 • Uroczyste wspomnienie Męki Jezusa Chrystusa (piątek poprzedzający Środę Popielcową);
 • Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września);
 • Święto Najświętszej Maryi Panny Bolesnej (15 września);
 • Uroczystość Świętego Pawła Od Krzyża – Założyciela Zgromadzenia Pa­sjonistów (19 października);

Szczególnym dniem kultu jest również Wielki Piątek Męki Pańskiej.

 1. Stowarzyszenie propaguje w swojej działalności osobistą praktykę życia ducho­wego, a mianowicie:
 • naśladowanie Jezusa Chrystusa cierpiącego;
 • świadectwo osobistego cierpienia przeżywanego w integracyjnej więzi z Jezusem Chrystusem;
 • codzienna modlitwa w intencji chorych i cierpiących oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;
 • pokorne, cierpliwe i wytrwałe dźwiganie krzyża codziennych obowiąz­ków;
 • szerzenie czci Czarnego Szkaplerza Męki Pańskiej;
 • adoracja Grobu Pańskiego w Wielki Piątek, udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i piel­grzymki do sanktuariów;
 • codzienne podejmowanie dzieł miłosierdzia, np. dobre uczynki ofiaro­wane bliźnim, umartwienia, duchowe postanowienia;

 

ROZDZIAŁ V

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STOWARZYSZENIA

 

 1. Przełożony Prowincji Polskiej Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, po wysłuchaniu opinii Rady, mianuje Promotora Generalnego Stowarzyszenia Prowincji, który ma prawo do wyboru, spośród Ojców Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, swojego Zastępcy i Sekretarza Stowarzyszenia.

Promotor Generalny Stowarzyszenia ma prawo do delegowania uprawnień w zakresie sprawowania pieczy nad nowopowstałymi sekcjami Stowarzyszenia na innych przełożonych.

Promotor Generalny Stowarzyszenia pełni funkcję Moderatora i Duchowego Opiekuna Stowarzyszenia.

 1. W wypełnianiu zadań Promotora Stowarzyszenia Prowincji mogą wspierać wybrani przez niego z grona członków Stowarzyszenia - Za­stępca, Sekretarz oraz dwóch świeckich członków Stowarzyszenia, co pozo­staje w zgodzie z postanowieniami kan. 304 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Funkcję te pełnią przez okres trwania kadencji Przełożonego Prowincjalnego.
 2. W ośrodkach Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, przy których istnieje Sto­warzysze­nie, przełożony lokalny mianuje Promotora lokalnego na czas nieokreślony.
 3. W przypadku placówek innych, Promotora mianuje na czas nieokreślony ten, kto ma władzę erygowania Stowarzyszenia, zachowując kompetencję Ordyna­riusza miejsca.
 4. Funkcję Promotora Generalnego Stowarzyszenia i funkcję Promotora lokalnego przy ośrodkach Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa i innych, może pełnić usta­nowiony pa­sjonista.

 

 

OBOWIĄZKI PROMOTORA GENERALNEGO

 

 1. Do obowiązków Promotora Generalnego Stowarzyszenia należy:
 • troska o jego rozwój na poziomie całego Zgromadzenia Męki Je­zusa Chrystusa;
 • odpowiedzialność za program formacyjny członków zatwierdzony przez Przełożonego Prowincji Polskiej Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa;
 • składanie Przełożonemu Prowincji Polskiej Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa rocznego sprawozdania w formie pisemnej z działalności Stowarzyszenia;
 • prowadzenie dokładnego rejestru członków Stowarzyszenia.

 

OBOWIĄZKI PROMOTORA

 

 1. Do obowiązków Promotora lokalnego Stowarzyszenia należy:
 • organizowanie okresowych spotkań członków Stowarzyszenia oraz ich animacja zgodnie z ustalonym programem formacyj­nym;
 • podejmowanie wszelkich godnych inicjatyw w duchu Stowarzysze­nia, szczególnie zgodnych z duchowością Zgroma­dzenia Męki Jezusa Chrystusa;
 • informowanie Przełożonego Domu Zakonnego – lub w przypad­kach innych ośrodków – właściwego Proboszcza, o spotkaniach członków Stowarzyszenia;
 • prowadzenie aktualnego rejestru członków na potrzeby Promo­tora Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

WARUNKI PRZYJĘCIA

 1. Do Stowarzyszenia może być przyjęty każdy wierny, który otrzymał sakrament bierzmowania, trwa w pełnej Komunii z Kościołem katolickim (kan. 205) i przyjmuje Statut Stowarzyszenia oraz jego cele, a nie jest członkiem podobnego stowarzyszenia o charakterze pasyjnym.
 2. Kandydat na członka Stowarzyszenia składa do Promotora pisemną prośbą o przyjęcie.
 3. Przyjęcie do Stowarzyszenia następuje według formy zatwierdzonej przez Przełożonego Prowincji Polskiej Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa. Obrzędowi liturgicz­nemu przewod­niczy pasjonista. Gdyby nie było takiej możliwości, szkaplerz może nałożyć każdy kapłan.
 4. Znakiem przynależności do Stowarzyszenia jest błogosławiony przez pasjonistę i nakła­dany pod­czas obrzędu przyjęcia - Czarny Szkaplerz Męki Pańskiej. Nałożenia Czarnego Szkaplerza Męki Pańskiej może dokonać - w przypadku, gdyby nie mógł to być pasjonista - każdy kapłan.
 5. Osoby chore, lub inaczej przeszkodzone mogą skierować prośbę o przyję­cie do grona członków drogą listowną lub przez korespondencję elektroniczną.
 6. Przyjęcie do Stowarzyszenia zostaje poświadczone przez dokonanie wpisu do Księgi Stowarzyszenia oraz przez wystawienie świadectwa przyjęcia. Do Księgi należy wpisać imię i nazwisko członka, datę uro­dzenia oraz datę przyjęcia szkaplerza.
 7. Wstępujący do Stowarzyszenia powinni:
 • troszczyć się o stan łaski uświęcającej;
 • w sposób pełny uczestniczyć we Mszy św. z przyjęciem Komunii św.;
 • regularnie czytać Pismo Święte;
 • praktykować Nabożeństwo do Męki Pańskiej;
 • często rozmyślać o Męce Chrystusa, zwłaszcza wśród zwykłych zajęć, codziennych obowiązków;
 1. Członkostwo wygasa:
 • w przypadku śmierci członka Stowarzyszenia;
 • w przypadku dobrowolnej rezygnacji członka Stowarzyszenia;
 • w przypadku ewidentnego naruszenia zasad członkostwa;
 • w przypadku popełnienia przestępstwa przeciwko religii i jedno­ści Kościoła, przeciwko Władzy Kościelnej i wolności Kościoła, przestępstwo fałszu (kan. 1390 – 1391) lub przestępstwo prze­ciwko życiu i wolności człowieka.

 

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

 1. Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy osobiste dążenie do święto­ści, zgodnie z duchowością Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, szerzenie Memoria Passionis oraz wspomaganie zmarłych, których dusze przebywają w czyśćcu. Szczególny nacisk kładziony jest na medytację Męki Jezusa Chry­stusa, zgodnie z nauką i charyzmatem Zgromadzenia Męki Jezusa Chry­stusa.
 2. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do przyjęcia szkaplerza i stałego no­szenia go z należną mu czcią i pobożnością, jako widzialny znak czci Męki Pańskiej oraz jako element wyróżniający osobę szczególnie poświę­coną Męce Pańskiej.
 3. Szkaplerz może zostać zastąpiony Medalikiem z wizerunkiem Jezusa Ukrzyżo­wanego i Emblematem Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa. Za­równo Szkaplerz jak i Medalik mogą być noszone zamiennie wedle uznania każdego z członków Stowarzy­szenia. Uroczyste błogosławienie każdego no­wego Szkaple­rza nie jest wyma­gane.
 4. Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest codzienne od­mawianie modlitwy pa­syjnej ustnej lub myślnej w formie rozważania Męki Jezusa Chrystusa.
 5. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy także uczestniczenie w życiu wspólnoty i na różny sposób wspomaganie kapłanów swojej Parafii w dziele ewangelizacji.
 6. Członków Stowarzyszenia zachęca się do uczestnictwa w okreso­wych spotka­niach odbywających się pod przewodnictwem Promotora, by ożywiać poczucie więzi wspólnotowej, poznawać duchowość Zgromadzenia Męki Jezusa Chry­stusa i uwrażliwiać się na potrzeby braci i sióstr, by wszystko to czynić ścisłej Ko­munii z Jezusem Ukrzyżowanym.

 

ROZDZIAŁ VII

DOBRA DUCHOWE

 

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają udział we wszystkich dobrach du­chowych Zgromadzenia Pasjonistów. I tak:
 • korzystają z owoców codziennie odprawianych Mszy św. oraz na­bożeństw w intencji żyjących i zmarłych dobroczyńców i ewentualnych współpracowników  Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa;
 •  korzystają z owoców modlitw odmawianych codziennie przez Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa;
 • korzystają z nadprzyrodzonych owoców płynących z zasług, do­brych uczynków i odpustów zdobywanych przez członków Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa.
 1. Członkowie Stowarzyszenia, z racji otrzymania i noszenia Czarnego Szkaple­rza Męki Pańskiej, na podstawie Konstytucji Apostolskiej Pawła VI „Ingulgen­tiarum doctrina” z dnia 1 stycznia 1967 roku (Reskrypt Stolicy Apo­stolskiej z dnia 2 lutego 1968 roku) mogą uzyskać odpust zupełny pod zwy­kłymi warun­kami (stan Łaski Uświęcającej, modlitwa w inten­cjach papieskich) w dniu wstąpienia do Stowarzyszenia oraz w na­stępujące dni roku liturgicznego:
 • Uroczyste wspomnienie Męki Jezusa Chrystusa (piątek poprze­dzający Środę Popielcową);
  • Wspomnienie Jezusa Chrystusa modlącego się w Ogrójcu (wto­rek poprzedzający Środę Popielcową);
  • Wspomnienie Chwalebnych Ran Jezusa Chrystusa (pierwszy pią­tek po II Niedzieli Wielkanocnej);
  • Wspomnienie Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa (1 lipca);
  • Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września);
  • Święto Najświętszej Maryi Panny Bolesnej ( 15 września);
  • Uroczystość Świętego Pawła Od Krzyża – Założyciela Zgromadze­nia Pa­sjonistów (19 października).

 

ROZDZIAŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Zachowanie postanowień zawartych w niniejszym Statucie nie obowiązuje pod grzechem ciężkim. Bez winy nie pozostanie jednak ta osoba, która wy­kroczy przeciwko jego postanowieniom w materii Przykazań Bożych i Przyka­zań Ko­ścielnych.
 2. Niniejszy Statut i jego postanowienia obowiązują od dnia 08.11. 2012 r. , aż do odwołania przez kompetentną do tego władzę kościelną.
 3. Zmiany w postanowieniach niniejszego Statutu mogą być wprowadzone jedy­nie przez Przełożonego Prowincji Polskiej Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa i po uzyska­niu zgody Jego Rady.
 4. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem 05.04.2013r.